Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. Verkoper: Comservices is een handelsnaam van Telecom Spare Parts U.A. en is gevestigd te Boxtel.
b. Koper: de wederpartij van Comservices.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en verkoop.
d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Comservices voor of ten behoeve van een koper verricht.
f. Order: iedere opdracht van koper, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbetrekking tussen de verkoper en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen koper.

2.2 Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd vertegenwoordiger van de verkoper ondertekend schrijven.

2.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de koper worden door de verkoper niet geaccepteerd.

2.4 Vertegenwoordiger van een rechtspersoon dient op verzoek van de verkoper zijn of haar tekenbevoegdheid aan te tonen.

2.5 De verkoper is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

2.6 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 De koopovereenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden, doordat de koper alleen een bestelling kan plaatsen mits hij verklaart onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en accepteert.

3.2 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de koopovereenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts, behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen,

4.2 Verkoper heeft het recht de overeengekomen koopprijs te verhogen, indien door derden kostprijsverhogende kosten aan verkoper worden doorberekend met betrekking tot de levering van in de koopovereenkomst omschreven goederen. Verkoper zal koper hierover schriftelijk informeren.

4.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

5.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) koopovereenkomst omschreven.

5.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

5.3 De verkoper staat er niet niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 6 Verpakking en verzending

6.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

6.2 De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de koopovereenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

6.3 Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden e.d. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 7 Opslag

7.1 Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

7.2 De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten, welke de koper inzake deze levering in rekening worden gebracht, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

8.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

8.2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

8.3 Indien er gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 5 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien de goederen ingevolge artikel 5 lid 2 reeds geleverd zijn, is de verkoper bevoegd terstond deze goederen terug te halen. Bij gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de koper is ten alle tijde aansprakelijk voor de door de verkoper te lijden en geleden schade en de te maken en gemaakte kosten.

8.4 Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

8.5 Indien de koper zonder een door de verkoper aanvaarde reden, weigert de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal verkoper het recht hebben zonder rechterlijke tussenkomst de koop-overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de door verkoper te lijden en geleden schade en te maken en gemaakte kosten.

Artikel 9 Levering

9.1 De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn met een maximale levertijd van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de koopovereenkomst heeft bevestigd, tenzij een artikel niet meer voorradig is, dan wel, niet meer geleverd kan worden.

9.2 Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de koper hiervan tijdig op de hoogte stellen. In dit geval kan de overeenkomst worden ontbonden of een nieuwe leveringstermijn overeengekomen worden. In geval van ontbinding worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (‘overmacht’) niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. De koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.2 Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

Artikel 11 Garantie

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Comservices op de geleverde zaken 6 maanden omruilgarantie (voor nieuwe artikelen geldt de gebruikelijke fabrieksgarantie). Mogelijke garantieverplichtingen ten aanzien van voornoemde producten rusten uitsluitend op Comservices.

11.2. In geval garantie door Comservices is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of zegels o.d. verminkt of verwijderd zijn.

11.3. Uit hoofde van de eventueel door Comservices verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kan Comservices slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat de kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

Artikel 12 Prijzen en Betaling

12.1 De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen de Benelux aangewezen. Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

12.2 De koper is verplicht de koopprijs te voldoen voor of op de vervaldatum, welke op de factuur inzake de betreffende levering is vermeld. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

12.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

12.4 Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-.

12.5 De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 6, blijft verplicht tot betaling van de koopprijs op het in lid 2 vermelde tijdstip.

Artikel 13 Recht van retour

13.1 Reeds betaalde bedragen worden binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetaald aan koper. Eventuele verzendkosten worden hiervan in mindering gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 Behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel is het bedrag aan schadevergoeding dat voor verkoper uit deze verkoopovereenkomst, dan wel uit de uitvoering daarvan mocht voortvloeien beperkt tot maximaal de in artikel 12 lid 1 genoemde koopprijs. Iedere contractuele aansprakelijkheid of verdere dan wel andere wettelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen die uit onrechtmatige daad, voor middellijk of onmiddellijk door de afnemer geleden schade, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen bedrijfsschade, is uitgesloten.

14.2 De aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens ten behoeve van personeel van de verkoper dan wel door de verkoper ingeschakelde personen.

14.3 Indien ten aanzien van aansprakelijkheidsstelling een verzekeringsuitkering aan de verkoper plaatsvindt, welke hoger is dan de in artikel 12 lid 1 genoemde koopprijs, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot het bedrag van deze uitkering.

Artikel 15 Wettelijke vereisten

15.1 De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de koopovereenkomst geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

15.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring over het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

16.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

17.2 Voor zover de nationale rechtsregels niet dwingend anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, ofwel de anders op grond van nationale rechtsregels bevoegde rechter.

Artikel 18 Arbitrale clausule

18.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit de koopovereenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wijze van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

18.3 Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.